NAV Training Schedule

Views : 4012
Course Online Training สำหรับผู้เริ่มต้น Power bi

NAV Training Schedule

 • Training Schedule Module Inventory
 • Training Schedule Module GL
 • Training Schedule Module AP
 • Training Schedule Module AR
 • Training Schedule Module FA
 • Training Schedule Module Budget Control
 • Training Schedule Module Close Year
 • Training Schedule Module Purchase
 • Training Schedule Module Sales

ระดับผู้เริ่มต้น

จำนวน 2 วัน 14 ชั่วโมง

ราคา 7,990 บาท

จำนวน 6-10 คน/คอร์ส

ตัวอย่างโปรเเกรม MS dynamic NAV

ตัวอย่างโปรเเกรม MS dynamic NAV
ตัวอย่างโปรเเกรม MS dynamic NAV
ตัวอย่างโปรเเกรม MS dynamic NAV
ตัวอย่างโปรเเกรม MS dynamic NAV

ข้อมูลการสอน

บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Power BI

เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการ เริ่มต้นใช้งาน Power BI Desktop ผ่านข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในหลักสูตร

 • รู้จักกับ Power BI
 • การทำงานของ Power BI
 • รู้จักกับ Power BI Desktop
 • การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service
 • การดาวน์โหลด และติดตั้ง Power BI Desktop
 • การดาวน์โหลด และติดตั้ง Jet Report
 • ขั้นตอนการใช้งาน Power BI Desktop เบื้องต้น
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 2 แหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop

สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำเข้าข้อมูลได้อย่างดี

การเปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล

 • การใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล
 • การใช้ Web เป็นแหล่งข้อมูล
 • การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Database
 • การเชื่อมต่อไปยัง SSAS
 • การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 3 การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation)

สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการสร้างรายงานด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

 • การจัดรูปแบบข้อมูล (Shaping)
  • การลบแถวและคอลัมน์
  • การจัดกลุ่มข้อมูล
  • การเปลี่ยนชนิดข้อมูล
  • การแทนที่ข้อมูล (Replace)
  • การทำ Pivot Column
 • การรวมข้อมูล (Combine)
 • การสร้าง Column แบบกำหนดเอง (custom columns)
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 4 จัดรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Modeling)

จัดรูปแบบข้อมูลหรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ด้วย DAX (Data Analytic Expression) ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

 • DAX (Data Analytic Expression)
  • การสร้าง Calculated Columns
  • การสร้าง Calculated Measures
  • การสร้าง Calculated Tables
  • การใช้ Quick measures

จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)

 • จัดการความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เหมาะต่อการสร้างรายงาน
 • การสร้างและจัดการกับ Hierarchies
 • รู้จักกับ Time Intelligence
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 5 การแสดงผลข้อมูลด้วย Power BI Desktop Visualization

สร้าง Report และ Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ การเลือกใช้ นำเสนอ (Visualization) ที่เหมาะสม การจัดเค้าโครงหน้า และปรับแต่งสีสันให้สวยงาม

 • หลักการออกแบบรายงาน
 • ตัวนำเสนอข้อมูล (Visualization)
 • เกจ, การ์ด และ KPI
 • ตารางและเมทริกซ์ (Table & Matrix)
 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน (Stacked bar chart)
 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม (Cluster bar chart)
 • เส้นแนวโน้ม (Trend line)
 • กราฟแท่งผสมกราฟเส้น (Combo Chart)
 • แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิ Treemap
 • แผนภูมิน้ำตก (Waterfall Chart)
 • แผนที่ (Map)
 • แผนภูมิกระจาย (Scatter Chart)
 • ตัวแบ่งส่วนข้อมูล (Slicer)
 • รูปทรง, กล่องข้อความ และรูปภาพ
 • การควบคุมสีสัน, เส้นอ้างอิง และเส้นขอบ
 • การทำงานร่วมกันของหลายตัวนำเสนอ
 • การเข้าสู่ Focus Mode และเรียกดูข้อมูล
 • การใช้งาน Analytics pane
 • แสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีข้อมูล
 • การใช้งาน Bookmarks
 • การสร้างตัวแปร (What if parameter)
 • รู้จักกับ Drill Down และ Drill Through
 • การสร้าง Hyperlink
 • รู้จักกับ Tooltips
 • การจัดกลุ่มในการแสดงผลข้อมูล
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 6 การใช้งาน Power BI Service

การนำ Report ที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service (Cloud) สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้ สามารถปรับแต่งรายงาน บน Power BI Service รวมทั้งการดู Report และ Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

 • รู้จักกับ Power BI Service
 • การอัพโหลดขึ้น Power BI Service
 • การนำเข้าข้อมูลบน Power BI Service
 • การสร้างรายงานผ่าน Power BI Service
 • การใช้งาน Natural Language Queries
 • การเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish)
 • ดู Power BI Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การจัดการความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล
 • แบบฝึกหัด
บทที่ 7 การใช้งาน Power BI Gateway

ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร (On-premises) สามารถตั้งเวลาให้รีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่าน Power BI Service

 • รู้จักกับ Power BI Gateway
 • การทำงานของ Gateway
 • การติดตั้ง Gateway
 • การจัดการและการใช้งาน Gateway
 • การตั้งเวลา Update ข้อมูลอัตโนมัติ
 • แบบฝึกหัด

หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด