พบปัญหาจากการออกเอกสารใบแจ้งหนี้-ใบกำกับภาษี / Common Invoicing Problems (Bigwork)

Views : 2656
พบปัญหาจากการออกเอกสารใบแจ้งหนี้-ใบกำกับภาษี / Common Invoicing Problems (Bigwork)

พบปัญหาจากการออกเอกสารใบแจ้งหนี้-ใบกำกับภาษี / Common Invoicing Problems (Bigwork)

การออก Invoice / Tax Invoice ด้วยกระดาษแบบเดิมๆ องค์กรของท่านกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่


  • ต้นทุนค่ากระดาษ
  • ค่าพิมพ์เอกสาร
  • ค่าขนส่งเอกสารไปยังปลายทาง
  • เก็บรักษาเอกสาร ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ผิดพลาดฝนการเซ็นเอกสาร ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้
  • ดำเนินการส่งเอกสารยื่นสรรพากร


Bigwork ขอแนะนำ WE-TAX By Bigwork Thailand

ระบบจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” จุดที่แตกต่างจากแบบกระดาษคือ E-Tax Invoice จะมีหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัล เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) และรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้เป็นกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษ ค่าแมสเซนเจอร์ ค่าเก็บรักษาเอกสาร ฯลฯ

We-Tax มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร


·       ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการพิมพ์ใบกำกับภาษีการจัดเก็บ และการจัดการอื่นๆ

·       ลดขั้นตอน
การจัดเตรียมเอกสารให้กรมสรรพากร

·       สะดวกวรวดเร็ว