Implement Power BI จัดทำ Data Visualization

Views : 553
Implement Power BI จัดทำ Data Visualization

Implement Power BI จัดทำ Data Visualization

Implement Power BI จัดทำ Data Visualization

การทำ Data Visualization ด้วย Power BI ช่วยกระบวนการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุด้านที่ต้องปรับปรุง การตระหนักถึงโอกาส หรือการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า การแสดงภาพช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

Power BI เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในเชิงลึกผ่านระบบคลาวด์ ที่ช่วยให้มองเห็นภาพข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธภาพ เชื่อมโยงและบริหารข้อมูลผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนนธุรกิจได้อย่างคล่องตัว


 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ Data Visualization ด้วย Power BI

 

ผู้ช่วยในการตัดสินใจ

การสร้างภาพข้อมูลช่วยกระบวนการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุด้านที่ต้องปรับปรุง การตระหนักถึงโอกาส หรือการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า การแสดงภาพช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

นำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย

Power BI สามารถนำเข้าข้อมูลดิบจากหลากหลายฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์เป็น Report เช่น Excel/MySQL/Oracle /Access  /CSV นำมาเชื่อมโยง และทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของ Chart หรือ Tableสามารถเรียกข้อมูลได้จากหลายแหล่งมากกว่า Excel

 

สร้างความชัดเจน และความเข้าใจ

การแสดงภาพช่วยให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ ช่วยในการเข้าใจแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ที่อาจไม่ชัดเจนจากข้อมูลดิบเพียงอย่างเดียว

 

วิเคราะห์แนวโน้ม และการพยากรณ์ธุรกิจ

ด้วยการแสดงข้อมูลเป็นภาพ ธุรกิจสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการคาดการณ์ได้ สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ ก้าวนำเทรนด์ของตลาด ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และทำการตัดสินใจเชิงรุกได้

 

การตรวจจับความผิดปกติและค่าผิดปกติ

เทคนิคการแสดงภาพช่วยในการระบุความผิดปกติหรือค่าผิดปกติในข้อมูล ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การตรวจจับความผิดปกติเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการแก้ไขหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ได้

 

การติดตามประสิทธิภาพ

การแสดงภาพเป็นเครื่องมือในการติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการแสดงภาพเชิงโต้ตอบช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ทันที

 

ข้อมูล Real-Time เป็นต่อเรื่องการตัดสินใจ

Power BI แสดงรายงาน Interactive ในรูปแบบเรียลไทม์ สามารถทำการ Update รายงาน Dashboard เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ


ดูรายงานภาพรวมได้ทุกสถานที่

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลนี้ คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่คุณต้องการได้ทุกสถานการณ์ โดยการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ เช่น

Labtop, Tablet และ Mobile 

 

การสร้าง reports แบบ interactive ด้วยฟังก์ชัน visualization โดยใช้วิธีง่ายๆคือการ drag and drop หรือเลือกข้อมูลมาวางตามรูปแบบกราฟที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถ download รูปแบบกราฟแบบอื่นๆเพิ่มเติมได้จาก Microsoft และ partners อีกทั้งยังสามารถ customize รูปแบบ visualize ได้เอง

 

 

Power BI ที่สามารถสร้าง Report /Dashboard ได้หลากหลายหัวข้อที่คุณต้องการมองเห็นภาพรวมงานนั้น ๆ ได้ สามารถแบ่งประเภทงานใหญ่ได้ เช่น

 

Sales Performance ประสิทธิภาพการขาย

การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เช่น รายได้ หน่วยที่ขาย ยอดขายตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาค แนวโน้มการขายในช่วงเวลาหนึ่ง ฯลฯ

 

Financial Reporting การรายงานทางการเงิน

การตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น กำไร ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด งบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง และอัตราส่วนทางการเงิน

 

Marketing Analytics การวิเคราะห์การตลาด

การประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย อัตราการแปลง ฯลฯ

 

Customer Analytics การวิเคราะห์ลูกค้า

ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์การแบ่งส่วน การคาดการณ์การเลิกใช้งานของลูกค้า มูลค่าช่วงชีวิตของลูกค้า ฯลฯ

 

Education Analytics การวิเคราะห์การศึกษา

การติดตามผลการเรียนของนักเรียน อัตราการสำเร็จการศึกษา แนวโน้มการลงทะเบียน การจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ

ต่อไป Bigwork จะขอเสนอตัวอย่างหัวข้อรายงาน Interactive ที่สร้าง Data Visualization เพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือใช้ในการตรวจเช็ค เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากร ดังนี้


ตัวอย่างหัวข้อ Report Data Visualization

การแสดงข้อมูลเป็นภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจด้วยเหตุผลที่หลากหลาย

 

1.     หัวข้อ Report งานบัญชี/การเงิน


1.1 แสดงรายงานบัญชีเจ้าหนี้ Account Payable Report

1.2 แสดงรายงานบัญชีลูกหนี้ Account Receivable Report

1.3 แสดงรายงานงบทดลอง Trial Balance Report

1.4 แสดงรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร Bank Transaction Report


2.   หัวข้อ Report งานผลิต2.1 แสดงรายงานภาพรวมงานผลิต Operation Overview

2.2 แสดงรายงานระดับสินค้าคงคลังตามผลิตภัณฑ์สถานที่ หรือวัตถุดิบ

2.3 แสดงรายงานจำนวนงานผลิตแต่ละสายผลิต

2.4 แสดงรายงานปริมาณคงเหลือในถังผลิต Operation Tank Monitor

 

3. หัวข้อ Report คลังสินค้า3.1 แสดงรายงานภาพรวมงานสินค้าคงคลัง Inventory Overview

3.2 แสดงรายงานภาพรวมสินค้าคงคลัง และต้นทุน inventory and cost overview

3.3 แสดงรายงานระดับสินค้าคงคลังตามผลิตภัณฑ์ สถานที่ หรือวัตถุดิบ

3.4 แสดงรายงานความเคลื่อนไหวของสต็อก stock movement Report

 

นี่คือบางส่วนของหัวข้อสร้างรายงานวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ที่จำเป็นต่อการมองเห็นภาพรวมธุรกิจขององค์กร ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อมากมายที่เจาะลึกในสิ่งที่ผู้บริหารต้องการมองเห็นภาพรวม  ตลาดเดินเร็วในทุกวัน และเวลา การที่เราได้เห็นประสิทธิภาพด้วยภาพรวมของธุรกิจเราก่อนถือว่าได้เปรียบต่อคู่แข่งอย่างมาก Power BI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกที่ดี และผู้ใช้งานอีกมากมาย

 

บริษัท งานใหญ่ จำกัด หรือ BIGWORK Power BI Team เราให้บริการติดตั้งและจัดทำรายงาน Power BI ที่คุณต้องการ รวมไปถึงการ Training สอนการใช้งาน Power BI ให้กับพนักงาน ผู้ใช้งานของท่านอีกด้วย

 

สนใจติดต่อได้ที่ Inbox หรือโทรสอบถามได้แล้ววันนี้

Implement Power BI Chat now

 

ติดต่อสอบถามใช้บริการได้ที่

โทร : 062-6198619

E-mail : marketing@bigworkthailand.com

Line : @Bigwork

Facebook : Bigwork Co., Ltd.

 

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง


หากคุณกำลังมองหาระบบ ERP เพื่อการบริหารด้านธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุด เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคครบวงจร ทั้งงานด้าน Implement และ Support เพื่อช่วยพัฒนาและบริหารด้านธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด